PRAVILA NAGRADNE IGRE „TVOJ NUTELLA WEEKEND“ (dalje u tekstu: „Pravila“)

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „TVOJ NUTELLA WEEKEND“ (dalje u tekstu: „Nagradna igra“) je društvo Ferrero d.o.o. Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb, MBS: 1702793, OIB: 00356483075 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Nagradna igra se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Nutella od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Nagradnoj igri putem internetske stranice www.nutellaweekend.hr ili slanjem SMS poruke sadržaja NUTELLA na broj 60054 (2,40 kn/SMS) u razdoblju od 14.02.2020. do 31.03.2020. godine.

Svaka osoba, koja prema ovom članku ima pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i koja izvrši prijavu sukladno Pravilima Nagradne igre, smatra se sudionikom u Nagradnoj igri (dalje u tekstu: „Sudionik“). Prihvaćanjem Pravila nagradne igre Sudionik potvrđuje da je stariji od 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je u periodu od 14.02.2020. do 31.03.2020. godine kupiti Nutella staklenku od 750g u bilo kojoj prodavaonici u Republici Hrvatskoj te se prijaviti za sudjelovanje sukladno ovim Pravilima.

Prijave za Nagradnu igru mogu se izvršiti ispunjavanjem prijavnog obrasca na internetskoj stranici www.nutellaweekend.hr, a koji obrazac sadrži sljedeće stavke: ime, prezime, ulica i kućni broj, mjesto stanovanja, e-mail adresa, broj telefona te broj računa za kupljenu Nutella staklenku ili slanjem SMS poruke na broj 60054 (2,40 kn/SMS)  s riječi NUTELLA i sa sljedećim osobnim podacima: ime, prezime, ulica i kućni broj, mjesto stanovanja, e-mail adresa, broj telefona te broj računa za kupljenu Nutella staklenku (dalje u tekstu: „Osobni podaci“).

Račune za kupljene Nutella staklenke potrebno je sačuvati do kraja Nagradne igre. Dobitnici su dužni poslati Priređivaču presliku ili scan računa kao dokaz za kupljenu Nutella staklenku na e-mail adresu nutella@ok.hr prije nego Dobitniku bude poslana osvojena nagrada. Voditelj obrade Osobnih podataka bit će Priređivač, a Osobni podaci će se upotrijebiti za izvlačenje i objavu dobitnika na Internet stranici www.nutellaweekend.hr.

Članak 4.

Svaki Sudionik se za Nagradnu igru može prijaviti neograničen broj puta, po principu jedan račun-jedna prijava.

Ako je prilikom jedne kupnje na jednom računu kupljeno više Nutella staklenki, račun za svrhe sudjelovanja u ovoj Nagradnoj igri može se iskoristiti jednom, samo od strane jedne osobe i samo za jedan proizvod Nutella staklenke.

U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona/IP adrese) predmetna će prijava biti proglašena nevažećom te kao takva neće sudjelovati u izvlačenju, osim ako potonji Sudionik ne dokaže preslikom računa pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri u kojem slučaju će prethodni Sudionik i prijava biti proglašeni nevažećom.

Članak 5.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.

Ukupna vrijednost Nagradnog fonda iznosi 48.300,00 kuna.

Maloprodajna cijena pekača za vafle iznosi 885,00 kn po komadu, a tostera 170,00 kuna po komadu.

Nagradni fond u Nagradnoj igri sastoji se od 200 kućanskih aparata: 20 pekača za vafle i 180 tostera (dalje u tekstu: „Nagrade“).

Upute za postupanje u slučaju neispravnosti Nagrade nalaze se u prilogu svakog pakiranja.

Priređivač se obvezuje uplatiti iznos od 5% ukupnog nagradnog fonda na ime naknade za priređivanje Nagradne igre u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 7.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u količinama većim od onih koje su navedene u  članku 6. ovih Pravila. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 8.

Dobitnici Nagradne igre bit će određeni izvlačenjem (dalje u tekstu: „Dobitnik/ci“). Izvlačenje sretnih Dobitnika Nagrada obavit će se 02.06.2020. godine u 11:00 sati nasumičnim kompjuterskim odabirom, uz prisustvo javnog bilježnika u prostorijama Organizatora Nagradne igre, Omega Komunikacije, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb. U obzir za izvlačenje uzet će se samo oni Sudionici koji su ispunili ili dostavili valjane i potpune Osobne podatke i ispravni broj računa prilikom registracije na internetskoj stranici www.nutellaweekend.hr ili prilikom slanja SMS poruke, a kako je naznačeno u članku 3. ovih Pravila.

Imena Dobitnika objavit će se 03.06.2020. godine na internetskoj stranici www.nutellaweekend.hr te će biti objavljena 30 (trideset) dana.

Dobitnik koji neće poslati presliku ili scan ispravnog i valjanog računa e-mailom, a kako je definirano ovim Pravilima, smatrat će se da ne ispunjava uvjete potrebne za sudjelovanje u Nagradnoj igri te će se Nagrada dodijeliti prvom idućem izvučenom Dobitniku.

Članak 9.

Dobitnike će kontaktirati Priređivač radi pružanja svih informacija vezanih za slanje Nagrade putem e-maila koji je Dobitnik naznačio prilikom prijave za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja Dobitnika.

Nagrada će Dobitnicima biti poslana kurirskom službom preporučeno na adresu koju je Dobitnik naznačio u prijavi za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri, i to u roku od 30 dana od dana kada je Dobitnik zaprimio  obavijest Priređivača uz uvjet da je prethodno ispunjena obveza sukladno odredbi članka 3. ovih Pravila, odnosno da je Dobitnik poslao presliku ili scan računa za kupljenu staklenku Nutelle.

Članak 10.

Preuzimanjem Nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema Dobitniku.

Članak 11.

Ako se Dobitnik ne javi Priređivaču putem e-maila s priloženom preslikom ili scanom računa za kupljenu Nutella staklenku sukladno članku 3. ovih Pravila u roku navedenom u članku 9. ovih Pravila, Dobitnik gubi pravo na nagradu. Kurirska služba će Dobitnicima poslati SMS poruku s detaljima dostave. U slučaju da se prilikom dostave Dobitnik ne zatekne na adresi koju je naznačio u prijavu za Nagradnu igru, niti dogovori alternativni datum dostave, Dobitnik gubi pravo na Nagradu.

Sukladno pravilima Nagradne igre ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen, Priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

Članak 12.

Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili prijavom putem internetske stranice www.nutellaweekend.hr prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje Osobne podatke Sudionika Nagradne igre i to: ime, prezime, ulica i kućni broj, mjesto stanovanja, e-mail adresa, broj telefona u svrhu provođenja Nagradne igre, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.nutellaweekend.hr. Prikupljeni Osobni podaci Sudionika neće se koristiti u druge svrhe. Ako Sudionik ne želi dati svoje Osobne podatke neće moći sudjelovati u Nagradnoj igri. Osobni podaci Sudionika prikupljeni prihvatom ovih Pravila, a sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti, prosljeđuju se izvršitelju obrade kojeg je Priređivač angažirao za adaptaciju internetske stranice, pripremu materijala, organizaciju i slanje Nagrada te društvima unutar Ferrero grupacije kojima se određeni podaci prenose radi održavanja informatičke opreme i temeljem legitimnog interesa razmjene podataka između povezanih društava. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri Sudionici su suglasni da se, ako postanu Dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime može objaviti i koristiti od strane Priređivača Nagradne igre bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu s ciljem promidžbe proizvoda Priređivača.

Osobni podaci Sudionika će biti pohranjeni samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se provede Nagradna igra te će se podaci o Dobitnicima čuvati još 11 godina sukladno relevantnim odredbama Zakona o računovodstvu. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se Osobni podaci sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će Osobne podatke Sudionika pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: „OUZP“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internetskoj stranici www.nutellaweekend.hr.

Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti pristup, promjenu ili ispravak već danih Osobnih podataka i/ili zatražiti ograničavanje ili prestanak daljnje obrade Osobnih podataka za sudjelovanje u Nagradnoj igri, kao i prigovoriti obradi Osobnih podataka i zatražiti prenosivost Osobnih podataka, a sve obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Radnička cesta 39, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu privacy.hr@ferrero.com.

Sudionik također ima pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 13.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz Nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.nutellaweekend.hr.

U slučaju da se u Nagradnoj igri ne prijavi dovoljan broj Sudionika, dodijelit će se onoliko Nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradnu igru odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

 

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Za ova Pravila Nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija RH.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/43

URBROJ:513-07-21-01-20-5

Zagreb, 27. svibnja 2020.

Nutella_Weekend_headline